فهرست خدمات شرکت

الف : اجرا :

- طراحی و ساخت واحدهای صنعتی و مجموعه های ورزشی به طور کامل (EPC)

- نظارت بر  ساخت واحدهای صنعتی و مجموعه های ورزشی و کنترل پروژه

- تهیه کلیه نقشه های اجرایی پروژه شامل نقشه های معماری، تاسیسات و ...

ب : مشاوره :

- انجام مطالعات امکان سنجی (Feasibility  Study).

- نظارت بر  اجرای طرح ها با استفاده از نرم افزار ( Primavera ).

- مشاوره سرمايه گذاري پروژه هاي صنعتي .

- تهیه طرح توجیهی با  نرم افزار COMFAR III مطابق با ساختار مورد  نظر بانکها .

- امکان سنجی جهت بهبود خطوط  تولید و افزایش بهره وري واحدهاي صنعتي.

- مشاوره نحوه تامين مالی جهت مشارکت و  سرمايه گذاري  بانکی .

- تامین مالی پروژه ها از طریق اخذ تسهیلات بلند مدت.

- مشاوره بهره وري مناسب در سازمانها و ارتقاء سيستم مديريت كيفيت .

- ارائه ایده های سرمایه گذاری با ارزش افزوده بالا .

- طراحي و انتخاب خطوط تولید مناسب.

ج: خدمات دانش بنیان :

درسا صنعت با توجه به اهمیت و نیاز این بخش نسبت به راه اندازی دپارتمان تخصصی مشاوره طرح های دانش بنیا ن اقدام کرده است. این دپارتمان خدمات تخصصی مورد نیاز جهت تجاری سازی  طرح های دانش بنیان را  ارائه خواهد نمود که برخی از آنها به صورت زیر می باشد:

-  مطالعات امکانسجی جهت اخذ تسهیلات از بانک ها و صندوق های تخصصی،

-  ارزش گذاری دانش فنی جهت مشارکت با سرمایه گذاران

-  همچنین تامین مالی طرح های نوآورانه می باشد. که با کیفیت و هزینه مناسب در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار می دهد.

د: خدمات کارآفرینی درسا صنعت:

درسا صنعت با توجه به اهمیت و نیاز این بخش نسبت به راه اندازی دپارتمان تخصصی مشاوره و خدمات کارآفرینی اقدام کرده است. این دپارتمان خدمات تخصصی مورد نیاز جهت تجاری سازی طرح های کوچک و بزرگ را ارائه می کند.

ه: مشاوره مدیریت و فناوری اطلاعات

تدوین برنامه راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات، معماری سازمانی، ارزیابی و سازمان دهی وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه خدمات مشاوره ای در پروژه های نرم افزاری و فناوری اطلاعات (تهیه RFP، مشاوره در خصوص انتخاب پیمانکار، برگزاری مناقصه و نظارت بر انجام پروژه ازنظر فنی) شناسایی و بهبود فرایندهای کسب‌وکار، مهندسی مجدد فرایندها، تدوین نظام ها و برنامه ریزی در سطوح عملیاتی سازمان ها .