مشاوره دانش بنیان و توانمندسازی

دپارتمان تخصصص مشاوره سرمایه گذلری طرح های دانش بنیان درسا صنعت :

شرکت درسا صنعت با توجه به اهمیت و نیاز این بخش نسبت به راه اندازی دپارتمان تخصصی مشاوره طرح های دانش بنیان اقدام کرده است. این دپارتمان خدمات تخصصی مورد نیازجهت تجاری سازی طرح های دانش بنیان را ارائه خواهد نمود که برخی از آنها به صورت زیر می باشد:
- مطالعات امکانسجی جهت اخذ تسهیلات از بانک ها و صندوق های تخصصی
- ارزش گذاری دانش فنی جهت مشارکت با سرمایه گذاران

خدمات دپارتمان دانش بنیان مهندسین مشاور درسا صنعت تهران
 

  • ارزش گذاری دانش فنی شرکت های دانش بنیان در مذاکرات سرمایه گذاری خطر پذیر
  • ارزش گذاری سهام شرکت های دانش بنیان
  • طراحی و تدوین مدل کسب و کار مناسب شرکت های دانش بنیان
  • امکان تامین مالی و معرفی سرمایه گذار جهت تجاری سازی طرح های دانش بنیان در مراحل اولیه
  • مطالعات امكان سنجي (FeasibilityStudy) شامل بررسی فني ،  مالي ،  بازار  و آناليز ريسک
  • مشاوره سرمايه گذاري و ارائه ایده های سرمایه گذاری با ارزش افزوده بالا